ارکیده ۶۵ ساله شد: چرا رستوران ارکیده ۶۵ سال است که پابرجاست؟