راهکارهای مراقبت از کودکان در برابر کرونا بعد از باز شدن مدارس چیست؟