زمان اشتباه مساوی ضعیف شدن عملکرد بدن + زمان مناسب خوردن مواد غذایی