راه‌اندازی تونل‌ ضدعفونی‌ کننده به منظور ارسال غذای بیرون‌بر