چگونه دنگ سفر را در سفرهای دوستانه خود به راحتی حساب کنیم و کم‌خرج باشیم؟