بهترین باقالی‌پلو با ماهیچه در متل قو را کجا بخوریم؟