ارکیده ۶۵ ساله و فضای بازی کودکان در رستوران + نمایش عروسکی