تهران گردی در مرکز و جنوب تهران: چه ببینیم، چه بخریم و چه بخوریم؟