بهترین کته کبابی متل قو را در کدام رستوران بخوریم؟ + بهترین کته کباب در شمال ایران