تمیز کردن و از بین بردن رسوبات کتری چای ساز و بخش‌های مختلف چای‌ساز