بعد از خوردن پیاز عذاب وجدان نداشته باشیم + از بین بردن بوی پیاز از دهان