حضور جمعی از بزرگان فوتبال در رستوران ارکیده شعبه اقدسیه