نگاهی موشکافانه به باقالی پلو با ماهیچه مجلسی: نگین مهمانی‌های ایرانی