دستور طبخ کباب شاندیز: چگونه کباب شاندیز بخوریم اما چاق نشویم؟