گرفتن تلخی و شوری قرمه سبزی+ آیا می‌توان با مرغ قرمه سبزی درست کرد؟