معرفی بهترین باقالی پلوی شهریار با گوشت تازه درجه یک