راهکارهای نچسبیدن تک دیگ و درآوردن ته دیگ در پلوپز چیست؟